Ondernemingsplan maken

Het ondernemingsplan is een eerste beschrijving van de nieuwe onderneming en de positionering in de markt. Het schrijven van een ondernemingsplan is zinvol om 2 redenen: Allereerst wordt u gedwongen de zaken duidelijk op een rijtje te zetten en structuur aan te brengen. Het opstellen van een ondernemingsplan is een ideale voorbereiding op het ondernemingsplan. De tweede reden is misschien nog belangrijker: Met het ondernemingsplan kunt u ook (als nodig) potentiële partners en investeerders interesseren in de onderneming en/of het product. Wat moet je opnemen in de idee omschrijving? Het ondernemingsplan behandelt volgende onderwerpen: product, markt en inkomstenmodel. In totaal omvat het ondernemingsplan niet meer dan 3 A4’tjes.

 1. Product
  Beschrijf kort en bondig waarom het nieuwe produce n/ of dienst de klant nu juist dat unieke voordeel geeft. Ook als er misschien veel concurrenten bijkomen, moet uw product of dienst zijn marktwaarde blijven houden.
 2. Markt
  Laat zien hoe groot de afzetmarkt is en wie de doelgroepen zijn. U hoeft niet gelijk een uitgebreid marktonderzoek te organiseren, een gefundeerde schatting van de marktgrootte en doelgroepen is voldoende.
 3. Inkomstenmodel
  Maak duidelijk op welke wijze en hoeveel inkomsten gegenereerd worden. Ook hier geldt; beschrijf in eerste instantie de grote lijnen.

Tips ondernemingsplan
De onderstaande verzameling “gouden tips” kan misschien helpen bij de eerste omkadering van het idee. Neem ze ter harte maar blijf flexibel en creatief.

 • Breng focus aan.
 • Spring zuinig om met de beschikbare middelen; realiseer dat iedere Euro die u uitgeeft tijdens de opstartfase, later in een veelvoud moet worden terugverdiend.
 • Wees pragmatisch; soms kan je wel lang blijven nadenken maar de keuzeopties zullen niet veranderen, durf de beslissing te nemen!
 • Zet een team op: verzamel de juiste mensen om u heen.
 • Doe geen domme dingen (je kunt 10 dingen goed doen, maar 1 fout kan fataal zijn).
 • Geloof in uw eigen idee (zonder eigenwijs te zijn), blijf enthousiast.
 • Probeer niet op lage kosten/investeringen te focussen: weet de balans te vinden.
 • Probeer partners te vinden die uw gebreken aanvullen.
 • Gebruik kritiek om uw idee te verbeteren, laat u er niet door demotiveren.
 • Regel uw korte termijn existentie; zorg ervoor dat de korte termijn lasten betaald kunnen worden.
 • Houd meerdere balletjes hoog.
 • Besef: de kans van slagen blijft klein, maar wordt nagenoeg nul zonder goede voorbereiding.
 • Pas als er een concrete betalende opdracht is, kunt u echt starten.

 

Marktonderzoek doen

De snelste en goedkoopste manier om informatie te verzamelen wordt vaak over het hoofd gezien: desk research van uit huis onderzoek verrichten door informatie aan te vragen bij bedrijven, op het Internet naar informatie te zoeken. Er kan veel gevonden worden door te zoeken in data-banken die in Nederland beschikbaar zijn. Vooral in bedrijfseconomisch onderzoek, maar ook ter voorbereiding van field research onder consumenten kan desk research zeer nuttig zijn. Deskresearch vormt vaak een element van haalbaarheidsstudies ontwikkelingsstudies, vestigingsplaatsonderzoek en algemene marktverkenningen. Een onderdeel van desk research is telefonisch marktonderzoek.

Telefonisch marktonderzoek
Het telefonisch marktonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een vooraf samengesteld vragen lijst aan de hand van vergaarde informatie. Telefonisch onderzoek is snel en betrouwbaar tegen relatief lage kosten.

Schriftelijke en e-mail enquêtes
Ook behoord tot de mogelijkheid Schriftelijke en e-mail enquêtes. Schriftelijke en e-mail enquêtes worden toegepast als de vragenlijst lang is, of beeldmateriaal moet worden voorgelegd. De verwerkingstijd is meestal langer dan bij telefonisch onderzoek.

Field research

Onderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld zijn, verzameld moeten worden middels onderzoeksmethoden als observatie, registratie, enquête en interview. Field research staat tegenover desk research. Field research doe je buitens huis/kantoor.

Observatie
Vorm van marktonderzoek bestaande uit het waarnemen van die verschijnselen waarover men informatie wil hebben. U gaat naar een winkel van een concurent en kijkt naar verschillende aspecten van bepaalde handelswijze. hoe is de klante bediening, hoe is de entre, is het schoon enz enz… Zaken die u belangrijk vindt om te weten.

Registratie
Optekening, schriftelijke vastlegging van de geobserveerde feiten. Het is weer belangrijk bij een observatie en regestratie methode tijdens field research goed voorbereid te zijn. v.b. door puntene te geven aan bepaalde waardens kunt u makkelijk en snel registreren i.p.v. lange teksten te noteren. Let op, iedere eigenaar zal willen weten wat u aan het doen bent als u uit gebreid gegevensstaat te noteren. Blijf onopvallen maar stel wel vragen voor dat u weg gaat.

Interviews en enquête
Interviews wordt meestal face to face worden afgenomen. Naast kwantitatieve gegevens kunnen met deze methode ook kwalitatieve gegevens worden achterhaald. Diepte interviews worden vaak gebruikt in business to business onderzoeken en bij interne bedrijfsanalyses.

Doelgroep bepalen

Een marketingdoelgroep is een verzameling personen waarop het marketingbeleid gericht is. Deze groep wordt verondersteld dermate veel behoefte te hebben aan het aanbod van de organisatie en/of onderneming, dat ze eventueel bereid zal zijn een ruilrelatie aan te gaan. Die behoefte zal in veel gevallen latent zijn. Het is voor de organisatie zaak om te onderzoeken hoe een dergelijke doelgroep zodanig gemotiveerd kan worden dat men overtuigd raakt van het belang van een ruil en die ruil ook wil aangaan.Om meer en beter inzicht te krijgen in de doelgroepen kan de markt gesegmenteerd worden. Marktsegmentatie houdt in dat men op zoek gaat naar de aard en samenstelling van min of meer homogene delen, of segmenten, vanuit de
erkenning dat er verschillende groepen te onderscheiden zijn die elk hun eigen kenmerken, behoeften en opvattingen hebben. Daardoor is men beter in staat om delen van het marketingbeleid op deze specifieke segmenten te richten. Geen schot hagel, maar gerichte pijlen.

Concurrentie analyse

In een concurrentenanalyse wordt naar afzonderlijke concurrenten gekeken. Kansen die er van concurrenten te verwachten zijn, dienen vooral te worden gezocht in de zwakke punten van de concurrenten. Deze bieden aanknopingspunten voor eigen concurrentievoordeel. De mate waarin concurrenten bedreigend zijn voor de eigen onderneming hangt af van hun doelstellingen en strategieën. Indien een concurrent tevreden met zijn positie is en niets nieuws van plan is, is er naar verhouding minder gevaar te verwachten. Een concurrent die wil groeien en daartoe een actieve concurrentiestrijd aangaat met bijvoorbeeld nieuwe producten en hoge reclame-inspanningen vormt een belangrijke bedreiging voor de eigen onderneming. De doelstellingen van een concurrentenanalyse zijn daarom om inzicht te krijgen in:
. de sterke en zwakke punten van de concurrenten;
. het toekomstige gedrag van de concurrenten.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *